TEAM

BAN QUẢN LÝ

Brian Ng.

Giám đốc

Konstantin Ng.

Phó giám đốc

Ivan Popov

Giám đốc công nghệ

BAN CỐ VẤN

Micheal N.

Cố vấn / Nhà đầu tư

Ragap Ali

Cố vấn kinh doanh

Andreas Georgiou

Cố vấn Marketing